Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden

1. Object van deze overeenkomst

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de huurovereenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde toebehoren/accessoires welke is gesloten tussen de verhuurder Nordic Adventure Trails (hierna te noemen N.A.T.) te Alphen ad Rijn en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde natuurlijke- of rechtspersoon, verder te noemen de huurder.

2. Offertes en reserveringen

2.1 Door N.A.T. aangeboden offertes zijn vrijblijvend maar hebben een beperkte geldigheid zoals deze vermeld staat op de offerte.
2.2 Een door de huurder geplaatste reservering heeft de zelfde status als het aangaan van een huurovereenkomst. 

3. Huurprijs

3.1 Huurprijzen worden per dag berekend. De dag van ophalen en de dag van terugbrengen worden beide in de huurperiode meeberekend, of dit moet expliciet anders besproken en vermeld zijn op de huurovereenkomst.
3.2 (Oud) deelnemers aan onze reizen en veteranen op vertoon van de Veteranenpas, ontvangen 15% korting op het huurbedrag. Deze korting geldt niet voor de borg, verzendkosten, reparatie of reinigingskosten.

4. Duur van de overeenkomst

4.1 Deze huurovereenkomst is gesloten voor bepaalde tijd, gerekend vanaf de ophaaldatum tot en met de retourdatum zoals die in de huurovereenkomst zijn vermeld, tenzij anders overeengekomen.
4.2 Bij het vaststellen van de tijdsduur van de overeenkomst, geldt een gedeelte van de dag als een hele dag. 
4.3 Bij het vaststellen van de tijdsduur van de overeenkomst worden zon- en feestdagen binnen de huurperiode altijd meegerekend. Hierover is ook huur verschuldigd. 

5. Levering en terugbezorging

5.1 De huurder dient zelf de gehuurde goederen op te halen en op de einddatum van de huurovereenkomst, aan N.A.T. terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen dat anders is afgesproken en vastgelegd.
5.2 Indien de datum voor retournering der goederen wordt overschreden is huurder een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van N.A.T. op verdere schadevergoeding.
5.3 Indien de gehuurde goederen eerder worden teruggebracht of terug gestuurd dan de vooraf overeengekomen huurperiode kan geen restitutie van de huurprijs worden verleend.

6. Verzenden en retourzenden

 6.1 Indien de gehuurde goederen op verzoek van de huurder toegezonden moeten worden, maakt N.A.T. gebruik van een externe vervoerder. N.A.T. zal deze goederen tijdig aan deze externe vervoerder aanbieden, maar accepteert verder geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, verlies of opgelopen vertraging door toedoen van deze externe vervoerder.  6.2 De huurder is gehouden om voor de op zijn verzoek verzonden goederen de vervoerder voldoende gelegenheid te bieden voor het tijdig afleveren van het gehuurde.
6.3 In geval van retourzenden van goederen aan N.A.T. wordt de retourdatum gesteld op één dag nadat de huurder de goederen heeft overgedragen aan een expediteur. De datum zoals die door de vervoerder wordt opgegeven of op originele verzendbewijzen van de vervoerder staan vermeld, zijn daarbij bepalend.

7. Reclameren en controle op goede staat van de goederen

7.1 De huurder is verplicht terstond na de levering van de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken dan wel afwijkingen van het verwachtingspatroon daarvan. Indien het een of ander onjuist mocht zijn dient de huurder N.A.T. terstond op de hoogte te brengen. Indien de huurder niet onverwijld (uiterlijk binnen 24 uur) na de dag van levering N.A.T. wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gehuurde is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclameren.
7.2 Indien de reclamatie naar het oordeel van N.A.T. juist is, zal N.A.T. hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de verhuurde goederen, hetzij de verhuurde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

8. Verplichtingen huurder

8.1 De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze huurovereenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:
a: De gehuurde goederen overeenkomstig de bedienings-, veiligheids- en overige voorschriften zoals die door de fabrikant zijn vastgesteld, te behandelen;
b: Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
c: N.A.T. te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;
d: Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en N.A.T. te vrijwaren;
e: Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluiten met schriftelijke toestemming van N.A.T. te doen geschieden.
8.2 De huurder dient voor eigen rekening en risico voor de volgende zaken zorg te dragen:
a: Voor de verantwoorde toepassing van het gehuurde middelen de benodigde ervaring en deskundigheid. (zoals professionele begeleiding, trainings- en opleidingscertificaten, enz.)
b: Juiste wijze van opslag, vervoer en bescherming tegen nadelige invloeden van buitenaf, alsmede overmatige slijtage.

9. Betaling

9.1 Bij ophalen van de goederen dient de volledige betaling inclusief de borg en eventuele reinigingskosten te worden voldaan. Aan de betalingsverplichting kan uitsluitend worden voldaan door een bankoverschrijving of contante betaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van een bankoverschrijving dient het volledige bedrag een dag voor het afhalen van de goederen op de rekening van N.A.T. te staan.
9.2 Bij verzending van de goederen dient de volledige betaling inclusief de borg, verzendkosten en eventuele reinigingskosten overgemaakt te worden op rekening van N.A.T., uiterlijk 5 dagen voorafgaande aan de huurperiode zoals die is vermeld op de huurovereenkomst.

10. Waarborgsom

10.1 N.A.T. werkt met een waarborgsom die door de huurder betaald dient te worden alvorens de huurder de gehuurde goederen in ontvangst neemt.
10.2 N.A.T. is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens de verhuurder heeft voldaan, aan de huurder terug te geven, mits er schades aan de gehuurde materialen zijn ontstaan. In dat geval zal de borg gebruikt worden het schadebedrag te vergoeden.

11. Verzekering

De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zo nodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging of brand.

12. Schade en gebreken

12.1 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan N.A.T. te melden. Zonder toestemming van N.A.T. mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal N.A.T. slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
12.2 Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen ter verantwoording van N.A.T. is ontstaan, heeft de huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst mits het voorradig is. Huurder heeft geen recht op vervanging indien de goederen zich niet in Nederland, in welk geval N.A.T. aan de huurder het huurbedrag zal crediteren voor de betreffende goederen.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Voor schade die de huurder aan zichzelf en/of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is N.A.T. in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal N.A.T. ter zake voor alle aanspraken van zichzelf en/of van derden vrijwaren.
13.2 De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden.

14. Reparatie

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

15. Vervanging

Indien de huurder niet in staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan de N.A.T. terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan N.A.T. een schadevergoeding te betalen, ter grootte van de verkoopwaarde van de gehuurde goederen.

16. Annulering

Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde zaken is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd. De schadeloosstelling bedraagt:

-bij annulering meer 7 dagen voor de ingangsdatum van de huurperiode: €12,50 administratiekosten.
-bij annulering tot 2 dagen voor de ingangsdatum van de huurperiode: 50% van de totale prijs.
-bij annulering binnen 2 dagen voor de ingangsdatum van de huurperiode: 100% van de totale prijs.